Monthly Archives: | Styczeń, 2018

Uregulowania w prawie polskim

W art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe przyjęto rozwiązanie najbliższe standardom zachodnioeuropejskim określenie zakresu tajemnicy bankowej jako wszystkich informacji dotyczących klienta banku oraz czynności bankowych realizowanych w związku z obsługą klienta. Zgodnie z tym przepisem banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości:

Regulacje dyrektywy bankowej

-7. W regulacjach (począwszy od Drugiej Dyrektywy Bankowej) stale rozszerza się katalog podmiotów, którym przekazywane mogą być, w określonych warunkach ustawowych, informacje objęte tajemnicą (podmioty systemu finansowego) powodować może to m.in. ułatwienia w rozpoznawaniu operacji, których charakterystyka wyczerpuje znamiona prania pieniędzy.

-8. Wszystkie regulacje wskazują na konieczność wymiany informacji objętych tajemnicą bankową między poszczególnymi organami nadzoru (organami ścigania) ma to decydujące znaczenie np. dła przeciwdziałania praniu pieniędzy w skali międzynarodowej.

Kolejne wazne regulacje

-4. Regulacje (w szczególności dyrektywa z 10 czerwca 1991 r.) pozostawia prawu wewnętrznemu państw członkowskich do wyboru przesłanki i tryb przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy albo drogą informowania organów ścigania z własnej inicjatywy, albo poprzez udostępnianie informacji na ich żądanie.