Monthly Archives: | Marzec, 2018

Postępowanie przed sądem

postępowaniem przed sądem. Drugą płaszczyzną są uprawnienia nadzoru bankowego do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Związane są one (rozpatrywane mogą być w związku) z:

kontrolą przestrzegania zasad zapobiegania wykorzystywaniu instytucji finansowych do celów prania pieniędzy, szeroko pojętym nadzorem nad działalnością banków (w aspektach określonych ustawowo), którego rezultaty mogą stwarzać podstawę np. do zaleceń dotyczących modyfikacji zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale także do dokonywania stosownych zawiadomień o podejrzeniach dotyczących przestępczych transakcji (łącznie z tymi, w których udział biorą pracownicy bankowi),

Podpis

Następną kategorią informacji, które mogą być przydatne do rozpoznania, są współczynniki i wskaźniki, w szczególności dotyczące działalności depozytowej banku. Chodzi tu np. o wskaźniki wzrostu liczby otwieranych rachunków w określonej jednostce czasowej, fluktuacje w zakresie wpłat gotówkowych, licz

ba tzw. rachunków nieczynnych w jednostkach czasowych (np. w ciągu pól roku), wskaźniki dotyczące debetowania kont itp. Wszystkie te informacje mają znaczenie wspomagające rozpoznanie zagrożeń praniem pieniędzy w banku i wykorzystywane będą we wstępnej fazie procesu przetwarzania danych.

Dowodzenia przestępstwa przed sądem

El dowodzenia przestępstwa przed sądem, wyliczenia nielegalnie osiągniętych dochodów, E3 ułatwienia przeprowadzenia aresztowań osób podejrzanych.

Poza tym materiały te mogą być przydatne do przeprowadzania szkoleń dla pracowników bankowych w zakresie rozpoznawania transakcji niejasnych, nietypowych i podejrzanych, zarówno instytucji, w której zostały one przygotowane, jak i innych banków. Wielokrotnie mogą stanowić także materiał szkoleniowy dla przedstawicieli organów ścigania policjantów i prokuratorów.

Korelacja w bankowości

W zakresie korelacji między instytucją tajemnicy bankowej a przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wprowadza ona następujące zmiany, które jednak nie wpływają znacząco na skuteczność działań nadzoru bankowego.

Po pierwsze, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, rozumianej jako tajemnica zawodowa, rozszerzono na wszystkie osoby pracujące obecnie lub w przeszłości dla nadzoru bankowego oraz biegłych rewidentów, a także ekspertów działających na ich rzecz. Jednocześnie podtrzymano postanowienie z Pierwszej Dyrektywy, że obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków określonych przepisami prawa karnego.

Gromadzenie informacji

Rozpoznawanie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy w działalności bankowej uznać należy za kolejny, obok identyfikacji i rejestrowania danych o kliencie

i jego transakcjach, obowiązek pracowników bankowych w zakresie zapobiegania procederowi. Jego realizacja nie wynika bezpośrednio ani z przepisów normatywnych, ani z regulacji podustawowych. Niemniej jego znaczenie podnoszone jest w oficjalnych stanowiskach Narodowego Banku Polskiego, a także uznawane za bardzo ważne w aktach prawa wewnętrznego. Rozpoznawanie ma decydujące znaczenie dla formułowania i wysyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Jego efekty można więc rozpatrywać w szerokim kontekście sposobów oddziaływania przez organy ścigania na skuteczność procesu wykrywczego.

Jednostka budżetowa

Centralnym punktem systemu zwalczania prania pieniędzy powinna być jednostka budżetowa Państwowa Agencja Informacji Finansowej (PAIF). Nie należy jej traktować jako kolejnej „specagencji”. Jej powołanie wydaje się konieczne mimo zapowiadanego przez ministra finansów zaniechania tworzenia nowych podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie „szarej strefy” i skierowania wszystkich starań na koordynowanie działań już funkcjonujących organów. Warto wskazać kilka argumentów przemawiających za powołaniem tego podmiotu.