Monthly Archives: | Maj, 2018

Skutki prawne

Skutki prawne w obu kategoriach stosunków między organami ścigania i bankami są różne. W stosunkach związanych z zawiadomieniem organów ścigania przez banki mogą to być:

wszczęcie postępowania karnego, odmowa wszczęcia postępowania karnego, podjęcie czynności sprawdzających poprzedzających wszczęcie lub odmowę wszczęcia postępowania karnego.

W stosunkach związanych z żądaniem pomocy, inicjowanymi przez organy ścigania, skutki mogą mieć postać: przekazania informacji w pełnym zakresie zgodnie z ustawowo określonym trybem,

Zakończenie

W Polsce po 1990 roku pojawiły się zagrożenia przestępczością zorganizowaną adekwatne do występujących w Europie Zachodniej. Niektóre z nich, w tym pranie pieniędzy, powodowały skutki negatywne dla systemu finansowego z uwagi na brak regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnotechnicznych. W związku z tym powstała pilna potrzeba stworzenia norm ostrożnościowych dla banków. Zbiegła się ona w czasie z drugą fazą budowy systemu zwalczania prania pieniędzy w państwach Europy Zachodniej, związaną z recypowaniem Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania pieniędzy. Przy dużym zaangażowaniu polskiego ustawodawcy i banku centralnego powstały w 1992 r. regulacje na gruncie prawa finansowego, które określić można jako pierwsze elementy prawnego systemu zwalczania procederu w Polsce. Spełniać miały one funkcje pomocnicze w stosunku do przepisów karnych. Niestety nie dokonano jednocześnie penalizacji procederu (efekt pierwszej fazy budowy systemu zwalczania prania pieniędzy w Europie Zachodniej). Stąd, do momentu stosownych uzupełnień na gruncie prawa karnego niemożliwe było stworzenie systemu adekwatnego do przyjętych w Europie Zachodniej. Lukę tę ustawodawca wypełnił dopiero w końcu 1994 roku.

Ustawa z 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego

Ustawa z 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego spenalizowała pranie pieniędzy i w związku z tym obowiązek współpracy banków z organami prokuratorskimi w zakresie zwalczania lego procederu nabrał rangi ustawowej. Niezbędna stała się aktualizacja opracowanych przez banki wewnętrznych programów walki z procederem, zwłaszcza w związku z odpowiedzialnością karną pracowników banków. Niezbędne stało się także zweryfikowanie postanowień regulaminów dotyczących: analizy gromadzonych przez bank informacji o przeprowadzonych transakcjach,

Funkcje kontrolne Narodowego Banku Polskiego

Jednym z celów nadzoru bankowego w Polsce jest zapewnienie zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, co w sposób bezpośredni interpretować można jako m.in. zapewnienie przestrzegania norm ostrożnościo wych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy.

Przeprowadzane przez pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego kontrole wykazały w latach 19921997 istotne uchybienia i niepra