Monthly Archives: | Czerwiec, 2018

Limity kwotowe

Projekt przewiduje wyższy limit kwotowy obligujący do dokonywania identyfikacji klienta i rejestrowania danych dotyczących transakcji. Proponuje się w miejsce dotychczasowych 20 tys. zł kwotę 10 tys. ECU. Uznać należy to za słuszne. Obecny limit powoduje, że banki obciążane są dodatkowymi czynnościami technicznymi utrudniającymi znacznie przeprowadzanie analizy w zakresie ustalania tych transakcji, które potencjalnie mogą być związane z praniem pieniędzy.

Transakcje powyżej 20k złotych

rejestrów transakcji gotówkowych powyżej kwoty 20 tys. zł, a także adekwatnych rejestrów transakcji bezgotówkowych, jeżeli odpowiednie przepisy wewnętrzne przewidują obowiązek prowadzenia takowych

innych ewidencji bankowych oraz dokumentacji bankowej czynności realizowanych przez różne kategorie pracowników bankowych w ramach szeroko pojmowanej polityki „poznaj swojego klienta” szcze golnie dotyczy to czynności podejmowanych przy otwieraniu rachunków bankowych dla osób fizycznych i prawnych, prowadzeniu tych rachunków, przy kontaktach z pełnomocnikami klientów ilp.

Przekazanie informacji cząstkowych

przekazanie informacji cząstkowych w zakresie określonym ustawowo, odmowa przekazania informacji z przyczyn wynikających z delegacji ustawowej. Katalog uwarunkowań prawnych obu kategorii stosunków obejmuje m.in.:

El rozwiązania dotyczące tajemnicy bankowej (innych postaci tajemnic), określające ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe tej instytucji prawnej, tryb przekazywania informacji itd.

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w zakresie nadzoru nad wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W zakresie zwalczania prania pieniędzy w bankach znaczenie szczególne mieć może dostęp do tajemnicy bankowej dla Komisji Nadzoru Bankowego

i Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Komisja Nadzoru Bankowego nie może zastępować organów ścigania i nie jest uprawniona do gromadzenia informacji objętych tajemnicą bankową w celu wykorzystania ich do zwalczania prania pieniędzy. Dostęp do informacji może być wykorzystywany przez nią jedynie w celu wskazywania zainteresowanym (nadzorowanym) bankom okoliczności mogących mieć związek z nielegalnym nadużywaniem działalności tych banków (szczególnie na obecnym etapie percepcji procederu w Polsce), a także w celu udostępniania bankom informacji, które spowodują uniknięcie zawarcia umowy z podmiotami zaangażowanymi w proceder. W obu wypadkach KNB nie ma obowiązku bezpośredniego powiadamiania prokuratury o okolicznościach związanych z praniem pieniędzy.

Rejestry operacji bezgotówkowych

Funkcję uzupełniającą w stosunku do tego zbioru danych spełniają w wielu bankach rejestry operacji bezgotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. Obowiązek ich prowadzenia nie wynika z przepisów wykonawczych, ale z aktów prawa wewnętrznego. Organizacja procederu prania pieniędzy oraz wielość wykorzystywanych do celów przestępczych transakcji powoduje, że len zbiór danych pozwala na rozszerzenie zakresu czynności w ramach rozpoznawania zagrożeń tą kategorią przestępstwa.

Narodowy Bank Polski nie może zastępować organów ścigania

Narodowy Bank Polski nie może zastępować organów ścigania (nie jest policją finansową) i nie jest uprawniony do gromadzenia informacji w celu wykorzystywania ich do zwalczania procederu. Działalność NBP w tym zakresie ma na celu wskazywanie zainteresowanym (nadzorowanym) bankom okoliczności mogących mieć związek z wykorzystywaniem ich działalności do legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa. NBP udostępnia bankom także takie informacje, które mogą wykluczyć możliwość zawarcia umowy z podmiotami zaangażowanymi w proceder. W związku z tym istotne znaczenie mają stanowiska Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dotyczące:11 poszczególnych przejawów zagrożeń związanych z wykorzystywaniem różnych operacji do celów prania pieniędzy,

Analizowanie wybranych transakcji

-1. Dyrektor oddziału banku wyznacza imiennie pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 2. Koordynatorzy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powinni przestrzegać przepisów dotyczących pism poufnych.

a. Na koniec każdego dnia operacyjnego odpowiedzialny pracownik zobowiązany jest dokonać analizy i wstępnej oceny materiału zawartego we wszystkich rejestrach, notatkach otrzymywanych od pracowników bezpośredniej obsługi

Jak są analizowane operacje?

w przypadku, gdy analizowane operacje nie zostały przez pracownika oznaczone jako niejasne i nie budzą wątpliwos’ci osoby odpowiedzialnej powinna ona umieścić na końcu wykazu operacji zarejestrowanych w danym dniu adnotację o treści: „Nie stwierdzam operacji niejasnych i nietypowych”, opatrując ją datą i swoim podpisem

w przypadku, gdy w wyniku analizy rejestru operacji gotówkowych niektóre operacje zostaną uznane przez osobę odpowiedzialną za niejasne lub nietypowe na podstawie posiadanych wcześniej informacji, jest ona zobowiązana do wypełnienia rubryki „symptomy wskazujące na niejasny charakter operacji” oraz do umieszczenia na końcu wykazu operacji zarejestrowanych w danym dniu adnotacji o treści: „W wyniku analizy pozycje nr… wzbudziły wątpliwości i zostały oznaczone jako niejasne (nietypowe)”, opatrując ją datą i swoim podpisem.

Analiza żądania

Bank może jedynie poddać przedmiotowe żądanie analizie formalnej polegającej na określeniu, czy żądającym jest podmiot uprawniony, oraz sprawdzeniu wskazania przesłanek zgodnie z ustawą. Bank zatem nie jest informowany o żadnych elementach charakteryzujących materiał dowodowy oraz osobę podejrzaną o pranie pieniędzy, a tym bardziej nie jest zaznajamiany z aktami prowadzonego postępowania karnego nie jest uprawniony do żądania wglądu do akt, a podmiot prowadzący postępowanie karne nie jest zobowiązany do udzielenia bankowi informacji dotyczących tych akt. Sytuacja ta z jednej strony jest korzystna dla banku, ponieważ nie może być on w takich okolicznościach traktowany jako podmiot aktywnie biorący udział w prowadzeniu postępowania karnego, z drugiej jednak strony