Monthly Archives: | Sierpień, 2018

Zasady współpracy banków z organami ścigania

Regulacja określając zasady współpracy banków z organami ścigania zobowiązuje dyrektorów i pracowników banków do: informowania o wszystkich faktach, które mogą wskazywać na wykonywanie procederu,

a dostarczania tym organom na ich żądanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z procedurami określonymi przez prawo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej.

Transakcje między tymi samymi klientami

-18. Dokonywanie transakcji gotówkowych przez klientów, którzy wydają się być razem, a korzystają jednocześnie z różnych kas dla przeprowadzenia dużych transakcji gotówkowych lub wymiany dużych sum na obcą walutę.

-19. Częste korzystanie z sejfu bankowego składanie do depozytu w sejfie zapieczętowanych przedmiotów i odbieranie ich w niedługim czasie po złożeniu.

Rozwiązania określające odpowiedzialność

H rozwiązania określające odpowiedzialność (dyscyplinarną, karną) pracowników bankowych w związku z udostępnianiem bądź zaniechaniem udostępniania informacji organom ścigania.

Pranie pieniędzy stanowi jedno z przestępstw, którego zaistnienie bądź też podejrzenie zaistnienia powoduje uaktywnienie się stosunków między organami ścigania i bankami. Aktywność ta w każdym przypadku poprzedzona jest tworzeniem odpowiednich warunków (np. rejestrowanie danych dotyczących transakcji

Wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy

W przypadku wątpliwości, że środki mogą pochodzić z przestępstwa osoba odpowiedzialna jest zobowiązana po uzyskaniu opinii radcy prawnego, przedstawić dyrektorowi oddziału banku w formie notatki wnioski wynikające z analizy w celu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania

b. Po zakończeniu kwartału należy dokonać przeglądu rejestrów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, zwracając uwagę na transakcje wykonywane na zlecenie tych samych klientów

Analizy podstawowych wskaźników finansowych

analizy podstawowych wskaźników finansowych dotyczących działalności bankowej baz danych o pracownikach bankowych baz danych dotyczących klientów bankowych oraz innych osób korzystających z usług bankowych, które wykorzystywały lub próbowały wykorzystywać czynności bankowe do celów przestępczych.

Podstawowym źródłem informacji do rozpoznania zagrożeń praniem pieniędzy w banku są rejestry transakcji gotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. W związku z tym odpowiedni pracownicy bankowi zobligowani są do podejmowania starań w celu kompletnego, chronologicznego i czasowo określonego prowadzenia starannej dokumentacji. W zależności od wielkości oddziału banku

Agencja

El Agencja jest centrum doradczoanalitycznym zatrudniającym niewielu urzędników. Tajemnica finansowa obowiązująca instytucje w kontaktach z klientem nie może być przeszkodą we współpracy tychże z agencją, w szczególności w zakresie przekazywania informacji potrzebna jest w tym względzie pełna ochrona przesyłanych danych.

H Częste kontakty z agencją wymagają wyodrębnienia dwóch kategorii pracowników w instytucjach finansowych: osób odpowiedzialnych za dokonanie zawiadomienia i osób odpowiedzialnych za współpracę w związku z podejrzeniami co do konkretnej transakcji.

Pranie brudnych pieniędzy a kraje narkotykowe

kraje, w których produkowane są największe ilości narkotyków: kraje „złotego trójkąta” (Birma, Laos i Tajlandia), kraje „złotego półksiężyca” (Afganistan, Pakistan, Iran), Nigeria i Kolumbia

kraje uznawane za tzw. raje podatkowe, np. Panama, Kajmany, Wyspy Bahama, Antyle Holenderskie, Wyspy Dziewicze, Lichtenstein, Monako, tzw. Wyspy Kanałowe: Jersey i Guernsey, Wyspa Man

Zastosowanie specjalnych środków śledczych

Po drugie wskazuje się, że strony konwencji powinny przyjąć takie rozwiązania ustawodawcze, które umożliwią zastosowanie specjalnych środków śledczych ułatwiających identyfikację i wykrywanie dochodów oraz zebranie dowodów na ich istnienie, a jednym z tych środków powinno być zarządzenie monitorowania rachunków.

Po trzecie postanawia się, że żadna ze stron konwencji nie będzie powoływać się na tajemnicę bankową jako podstawę odmowy jakiejkolwiek współpracy dotyczącej zwalczania prania pieniędzy jeżeli jej prawo wewnętrzne tego wymaga, strona może żądać, aby wniosek o współpracę, który łączyłby się z uchylaniem tajemnicy, był zatwierdzony albo przez sąd, albo prokuraturę w zakresie, w jakim określa to prawo karne.

Symptomy związane z rodzajem prowadzonej działalności przez klienta banku:

Polskie prawo finansowe nie przewiduje możliwości zwolnienia banków z obowiązku identyfikacji i rejestracji danych dotyczących klientów. Oznacza to, że nie istnieje ustawowy katalog podmiotów, których transakcje objęte są specjalnymi procedurami bankowymi, ani też banki nie mają prawa do jednostronnego zwolnienia z obowiązku rejestracji podmiotów gospodarczych, których ponad 50% całkowitych dochodów pochodzi z detalicznej sprzedaży. Tym samym w polskich warunkach pracownicy bankowi tworzyć powinni listy takich podmiotów, których działalność częściej niż innych może być wykorzystywana do celów prania pieniędzy. W szczególności mogą to być: kantory wymiany walut, kasyna gry, restauracje, stacje paliw, zakłady jubilerskie, bary szybkiej obsługi,

Proces rozpoznania

Proces rozpoznania przebiegać powinien przy uwzględnieniu zasad skutecznego działania, zwłaszcza jego część dotycząca monitorowania wymaga szczególnej staranności i dokładności. Podobnie jak przetwarzanie, wymaga łączenia podejścia analitycznego oraz znajomości mechanizmów sprawczych prania pieniędzy. Staranność dotyczy zarówno badania poszczególnych dokumentów monitorowanych, jak i kojarzenia określonych faktów ze znanymi koordynatorowi mechanizmami popełniania przestępstwa prania pieniędzy. Dodatkowo wszystkie czynności w ramach obserwacji rachunku klienta i jego działań nieformalnych powinny mieć charakter tajny. Jest to zabezpieczone ochroną karnoprawną wynikającą z art. 171 ust. 5 Prawa bankowego. Odpowiedzialności karnej podlegać będzie więc każde ujawnienie lub wykorzystanie informacji w sposób sprzeczny z istotą monitorowania, np. przekazanie danych o monitorowaniu klientowi banku, z którym kontakty handlowe utrzymuje posiadacz rachunku poddanego obserwacji.

Symptomy związane z zachowaniami pracowników bankowych:

-1. Zmiana wyników pracy bankowca, np. gdy znacznie wzrastają obroty dysponenta lub kasjera, a odpowiednim wielkościom nie odpowiada liczba dokonywanych identyfikacji klientów i adekwatnych rejestracji, albo gdy wzrastają obroty osiągane przez pracownika realizującego bankową ofertę gotówkową.

-2. Częste przypadki wadliwego lub niepełnego realizowania obowiązku rejestracji transakcji gotówkowych przekraczających określoną kwotę. 3. Ujawnione przypadki niedokonywania obligatoryjnej identyfikacji klienta bankowego realizującego transakcję gotówkową przekraczającą kwotę określoną przepisami publicznoprawnymi.

Zawiadomienie o praniu pieniędzy

-1. Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powinien po uzyskaniu opinii radcy prawnego i akceptacji dyrektora oddziału banku określić, czy zgłaszane przez pracowników i zaewidencjonowane w rejestrze operacje uznane za niejasne (nietypowe) kwalifikują się po monitorowaniu jako podejrzane.

-2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana operacja może mieć związek z przestępstwem, decyzję o zawiadomieniu do prokuratury podejmują: a) w oddziale banku dyrektor, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz uzyskaniu akceptacji Departamentu Rachunków i Operacji Bankowych,