Analiza żądania

Bank może jedynie poddać przedmiotowe żądanie analizie formalnej polegającej na określeniu, czy żądającym jest podmiot uprawniony, oraz sprawdzeniu wskazania przesłanek zgodnie z ustawą. Bank zatem nie jest informowany o żadnych elementach charakteryzujących materiał dowodowy oraz osobę podejrzaną o pranie pieniędzy, a tym bardziej nie jest zaznajamiany z aktami prowadzonego postępowania karnego nie jest uprawniony do żądania wglądu do akt, a podmiot prowadzący postępowanie karne nie jest zobowiązany do udzielenia bankowi informacji dotyczących tych akt. Sytuacja ta z jednej strony jest korzystna dla banku, ponieważ nie może być on w takich okolicznościach traktowany jako podmiot aktywnie biorący udział w prowadzeniu postępowania karnego, z drugiej jednak strony

powodować może kontrowersje dotyczące odpowiedzialności za przekazywane informacje. Dokonywanie przez prokuraturę merytorycznej oceny ‚występowania przesłanek określonych w art. 105 Prawa bankowego uprawnia do twierdzenia, że to właśnie ona ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za to, czy jej żądanie o udzielenie informacji objętych tajemnicą ma oparcie w prawie bankowym. Zgodnie z art. 105 ust. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Przepis ten w istotny sposób zabezpiecza interesy banku związane z jego pozycją udostępniającego informacje w związku z postępowaniem karnym.

Druga, obok określonej w art. 105 Prawa bankowego, kategoria ograniczeń podmiotowych tajemnicy bankowej związana jest z podejrzeniami dotyczącymi wykorzystywania działalności banków do celów prania pieniędzy. Podmiotem, któremu udostępniane są informacje, jest organ prokuratury (art. 106 ust. 2 Prawa bankowego). Przepis nie uzależnia udzielenia informacji od żądania organu ścigania, a nakłada obowiązek zawiadomienia o podejrzeniach na bank. Jest to jakościowo odmienna kategoria ograniczeń immanentnie związana z zapobieganiem praniu pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply