Bilansowanie

Bilansowanie dotyczyć może transakcji realizowanych przez określonego klienta w dwóch przedziałach czasowych. Wynikiem jest zestawienie i porównanie wielkości liczbowych charakteryzujących transakcje, np. wielkości wpłat na rachunek klienta w miesiącu kwietniu i maju.

Analogia polega na wyszukiwaniu podobieństw między określonymi i odpowiednimi elementami transakcji, np. osoba kooperanta, kierunki przepływu środków finansowych, częstotliwość wykorzystywania określonej czynności bankowej przez tego samego klienta itp.

Konfrontacja natomiast dotyczy dokumentów bankowych i polegać może na porównywaniu treści dowodów księgowych, badaniu poszczególnych egzemplarzy tego samego dokumentu, np. oryginałów z kopiami, różnych dokumentów wzajemnie ze sobą korespondujących, porównywaniu dokumentów opracowywanych według tego samego wzoru itp.

About The Author

admin

Leave a Reply