Dyrektywa z 29 czerwca 1995

Dyrektywa z 29 czerwca 1995 w sprawie umocnienia nadzoru ostrożnościo wego, nowelizująca dyrektywy w sprawie instytucji kredytowych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, firm inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania

Dyrektywa ta nowelizując Pierwszą Dyrektywę Bankową wprowadza takie postanowienia, które mogą mieć znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dotyczą one w szczególnos’ci:

upoważnienia do dokonywania wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi organami odpowiedzialnymi zgodnie z przepisami prawa za wykrywanie naruszeń prawa handlowego oraz prowadzenie postępowań w takich sprawach (funkcja usługowa tej wymiany w ewentualnym wykrywaniu prania pieniędzy)

H upoważnienia do przekazywania przez nadzór bankowy informacji do innych organów państwowych odpowiedzialnych za nadzór w systemie płatniczym (rozszerzenie zasięgu możliwości ujawniania operacji podejrzanych)

upoważnienia do przekazywania przez nadzór bankowy informacji do izb rozliczeniowych lub innych podobnych podmiotów, uznanych w danym kraju i realizujących zgodnie z normami jego prawa usługi w zakresie rozliczeń i rozrachunków na jednym z rynków państw członkowskich.

About The Author

admin

Leave a Reply