Gromadzenie informacji

b) gromadzenie: fotokopii niezbędnych dokumentów pozostających w aktach rachunku wszelkich informacji analitycznych dotyczących Jana Króla i jego rachunku bankowego, np. dotyczących poziomu obrotów, fluktuacji salda, wielkości transakcji, kierunków przepływów środków finansowych, tytułów płatności itp.

informacji związanych z obserwacją zachowań nieformalnych Jana Króla, np. spostrzeżenia pracowników obsługi bezpośredniej i kasjerów fotokopii dokumentów księgowych potwierdzających operacje przeprowadzane przez/na rzecz Jana Króla.

Za wyżej wymienione czynności odpowiedzialnym czynię koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w oddziale banku Pana Jana Stachurę.

Okres monitorowania wyznaczam na 6 miesięcy, tj. do dnia 31 marca 1999 roku. Wnioski dotyczące transakcji niejasnych i nietypowych przedstawiać należy w okresach miesięcznych.

W wypadku stwierdzenia, że transakcje niejasne i nietypowe poddawane monitorowaniu mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa określonego w art. 299 kodeksu karnego, należy dokonać niezwłocznie zawiadomienia dyrektora oddziału.

About The Author

admin

Leave a Reply