Istotne przepisy w prawie bankowym

Dla przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach istotne znaczenie ma przepis stanowiący, że z wyjątkiem przypadków objętych przepisami prawa karnego władze nadzoru bankowego, które uzyskały informacje objęte tajemnicą, będą je wykorzystywać tylko do celów weryfikacji warunków zakładania instytucji kredytowych oraz kontrolowania prawidłowości prowadzonej przez nie działalności, monitorowania płynności oraz wypłacalności tych instytucji. Tym samym wskazuje on, że w przypadkach, gdy pracownicy nadzoru bankowego w trakcie czynności służbowych ujawnią okoliczności wskazujące na związek określonej operacji bankowej z przestępstwem (np. praniem pieniędzy), możliwe jest (na podstawie prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich) udostępnianie informacji organom ścigania.

Znaczenie dla zwalczania prania pieniędzy w skali międzynarodowej ma regulacja, która określa, że tajemnica bankowa nie może wyłączać możliwości wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami nadzoru bankowego krajów członkowskich. Niezależnie więc od możliwości przekazywania informacji organom ścigania w związku z podejrzeniami o przestępstwo, dyrektywa wskazuje na konieczność dostępu do danych bankowych dla organów nadzorczych w skali systemu bankowego całej Unii.

Druga Dyrektywa Bankowa z 15 grudnia 1989 roku w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe

About The Author

admin

Leave a Reply