Jak są analizowane operacje?

w przypadku, gdy analizowane operacje nie zostały przez pracownika oznaczone jako niejasne i nie budzą wątpliwos’ci osoby odpowiedzialnej powinna ona umieścić na końcu wykazu operacji zarejestrowanych w danym dniu adnotację o treści: „Nie stwierdzam operacji niejasnych i nietypowych”, opatrując ją datą i swoim podpisem

w przypadku, gdy w wyniku analizy rejestru operacji gotówkowych niektóre operacje zostaną uznane przez osobę odpowiedzialną za niejasne lub nietypowe na podstawie posiadanych wcześniej informacji, jest ona zobowiązana do wypełnienia rubryki „symptomy wskazujące na niejasny charakter operacji” oraz do umieszczenia na końcu wykazu operacji zarejestrowanych w danym dniu adnotacji o treści: „W wyniku analizy pozycje nr… wzbudziły wątpliwości i zostały oznaczone jako niejasne (nietypowe)”, opatrując ją datą i swoim podpisem.

Następnie w/w osoba powinna sporządzić notatkę, w której zostaną opisane wszystkie okoliczności będące podstawąuznania operacji jako niejasnych lub nietypowych.

About The Author

admin

Leave a Reply