Jakie dokumenty sąpotrzebne

Dokumenty te kierowane są do dyrektorów banku, którzy samodzielnie bądź po zasięgnięciu opinii radcy prawnego (grupy doradczej) podejmują decyzję o dokonaniu zawiadomienia prokuratury o przestępstwie prania pieniędzy albo zaniechaniu dokonania lego zawiadomienia.

Odpowiednie dokumenty wykorzystywane w rozpoznaniu zagrożeń działalności bankowej praniem pieniędzy powinny być przechowywane przez co najmniej 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono dokument końcowy z czynności rozpoznania. W razie wszczęcia postępowania karnego o pranie pieniędzy przechowywane przez bank dokumenty z rozpoznania mogą być wykorzystywane w trakcie procesu. Prokurator może zażądać dostępu do nich. Stanowić wtedy będą ważne środki dowodowe. Poza tym mogą być one wykorzystywane przez prokuratora przed wszczęciem postępowania karnego w toku czynności sprawdzających na podstawie art. 307 k.p.k. W każdym przypadku informacje z rozpoznania bankowego mogą być jednak zastosowane do:

SI nadania kierunku śledztwom prowadzonym przez organy ścigania El badania wielkości i celów wykorzystania funduszy pochodzącycli z przestępstwa, ułatwienia działań zmierzających do odzyskania ukrywanych dochodów przestępczych,

About The Author

admin

Leave a Reply