Jednostka budżetowa

Centralnym punktem systemu zwalczania prania pieniędzy powinna być jednostka budżetowa Państwowa Agencja Informacji Finansowej (PAIF). Nie należy jej traktować jako kolejnej „specagencji”. Jej powołanie wydaje się konieczne mimo zapowiadanego przez ministra finansów zaniechania tworzenia nowych podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie „szarej strefy” i skierowania wszystkich starań na koordynowanie działań już funkcjonujących organów. Warto wskazać kilka argumentów przemawiających za powołaniem tego podmiotu.

Po pierwsze, agencja przyjmować będzie zawiadomienia od podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z określoną procedurą i w jednolitym kształcie. Powiadomienie odbywać będzie się niezwłocznie z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji. W chwili obecnej informacje na zewnątrz sektora bankowego przekazywane są do prokuratury wówczas, gdy bank poweźmie uzasadnione podejrzenie co do operacji prania pieniędzy, a czyn ten wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa. Są to de facto zawiadomienia o przestępstwie. Formuła ta byłaby skuteczna, gdyby w aktach prawa wewnętrznego pojawiały się przepisy dotyczące analizowania przydatności danych bankowych do ewentualnego wszczęcia postępowania karnego, gromadzenia maksymalnie dużej liczby dokumentów i informacji o klientach, stanowiących źródło dowodów, kryteriów określania transakcji jako podejrzanej czy prezentacji wyników prac analitycznych. Tymczasem większość badanych przez autora w latach 19931997 programów wewnątrzbankowych nie określa tych zasad i procedur. Wpływało to negatywnie na liczbę i jakość zawiadomień o przestępstwie kierowanych z banków, a tym samym na liczbę wszczynanych spraw karnych o przestępstwo prania pieniędzy. Nowe propozycje spowodują odstąpienie od zawiadomienia o przestępstwie. Będzie to informowanie o transakcjach określonej kategorii. Obligatoryjność zawiadomień spowoduje radykalny wzrost ich liczby w stosunku do stanu obecnego. Poza tym, nowa procedura przekazywania informacji na zewnątrz instytucji finansowych spowoduje odstąpienie od niekorzystnej dla ich reputacji intensyfikacji kontaktów z organami ścigania.

Po drugie, agencja spełniać będzie funkcje podmiotu zbierającego informacje nie tylko o transakcjach finansowych. Państwowe jednostki organizacyjne oraz organy administracji państwowej i samorządowej będą zobligowane do niezwłocznego informowania agencji o stwierdzonych w toku swojej działalności jakichkolwiek okolicznościach mogących wskazywać na pranie pieniędzy. W szczególności informacje te przekazywać powinny organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, celne, organy inspekcji celnej, a także właściwe miejscowo

About The Author

admin

Leave a Reply