Katalog podmiotów uprawnionych powiększono więc o:

osoby upoważnione uchwalą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektorów nadzoru bankowego w zakresie wypełniania obowiązków związanych z czynnościami nadzorczymi (w obowiązujących dotąd przepisach uprawnienia nadzoru bankowego budziły wiele zastrzeżeń interpretacyjnych)

Prezesa Głównego Urzędu Ceł w związku z toczącą się sprawą karną lub karnoskarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy zawartej z bankiem, bądź też sprawą karną lub karnoskarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku

Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie nadzoru na podstawie ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

About The Author

admin

Leave a Reply