Komendanci wojewódzcy

i rzeczowo prokuratury oraz komendanci wojewódzcy. Spowoduje to, że w jednym centrum skupione będą informacje o określonych transakcjach finansowych oraz o czynnościach wykrywczych, związanych z ustaleniami w zakresie ich powiązań z działalnością przestępczą. Automatycznie więc dochodzić może do konfrontacji bazy danych finansowych z bazą o zdarzeniach przestępczych. W agencji wypracować trzeba będzie jedynie odpowiednie techniki porównywania poszczególnych danych i generowania pożądanych cech. W ewidentny sposób uskuteczni to szeroko pojęte czynności wykrywcze. Obszar porównań w przypadku bazy PAIF będzie znacznie szerszy niż w przypadku baz poszczególnych prokuratur jako odbiorców zawiadomień. Pojedyncza informacja z instytucji finansowej może być analizowana w kontekście szerokiego zbioru danych organów ścigania (podatkowych lub celnych). Dotychczas analiza taka jest praktycznie niemożliwa.

Po trzecie, PAIF spełniać może nie tylko funkcje wczesnego wykrywania przestępstwa prania pieniędzy, ale także ostrzegania przed realizacją transakcji podejrzanych. Ostrzeganie to następować może po dokonaniu przez zobowiązane do tego podmioty zawiadomienia o transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona praniem pieniędzy. W takich okolicznościach agencja powinna dysponować uprawnieniami do przekazywania instytucjom zobowiązanym pisemnego zalecenia wstrzymania takiej transakcji na określony czas, np. 48 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia, informując równocześnie prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazując mu materiały dotyczące wstrzymanej transakcji. W tego typu sytuacjach PAIF stwarzać będzie dodatkowe zabezpieczenie dla działalności finansowej przed wykorzystywaniem jej do celów prania pieniędzy.

Po czwarte, utworzenie PAIF spowoduje, że łatwiejsza będzie koordynacja przepływu informacji między podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie prania pieniędzy. Liczba tych podmiotów w latach 90. znacznie zwiększyła się w związku z zagrożeniami przestępczością zorganizowaną. Ich uprawnienia wielokrotnie są identyczne. Wymianę informacji między nimi regulują porozumienia dwustronne. Niemniej wymiana danych (np. o praniu pieniędzy) przebiega wielokrotnie w sposób niesprawny,z powodujący przedłużenie procesu wykrywczego.

About The Author

admin

Leave a Reply