Monitorowanie

Kolejnym etapem rozpoznania procederu prania pieniędzy jest monitorowanie wybranych transakcji nietypowych i niejasnych. Celem tego procesu jest obserwacja rachunku bankowego klienta oraz innych podejmowanych przez niego czynności bankowych. Zasadniczym zaś wynikiem tej obserwacji powinno być powzięcie podejrzeń co do znamion przestępczych działania klienta (klientów) albo wyeliminowanie tychże podejrzeń, a tym samym zakończenie rozpoznania. Monitorowanie pozwala wykluczyć wszelkie nietrafne decyzje i w konsekwencji

kierowanie zawiadomień do prokuratury. Podstawą podjęcia czynności w ramach monitorowania jest decyzja dyrektora oddziału banku. Monitorowanie rachunku bankowego oraz wykorzystywanych czynności bankowych przez określonego klienta (grupę klientów) prowadzone może być przez wyznaczonego pracownika banku. Z uwagi na znaczenie działań w ramach tej części rozpoznania zadanie to powinno być powierzone pracownikowi szczególnie doświadczonemu. Może to być koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, inna osoba w komórce organizacyjnej ds. bezpieczeństwa itp. Wyjątkowo skomplikowane transakcje niejasne i nieLypowe, dotyczące ważnych dla wiarygodności i reputacji banku stosunków z klientami, powinny być monitorowane przez dyrektora oddziału lub jego zastępcę. W monitorowaniu wykorzystywane mogą być metody, które miały zastosowanie do przetwarzania danych. Badaniom poddane powinny być jednak wszystkie dokumenty dotyczące konkretnych klientów banku i wytypowanych rachunków bankowych. W pierwszej kolejności zapewnić więc trzeba niezakłócony przepływ informacji dotyczący tego zakresu. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie przygotowuje w związku z tym odpowiednie urządzenia do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących wytypowanych klientów, np. kartoteki, pliki w programie komputerowym. Wprowadzać do nich należy:

fotokopie niezbędnych dokumentów pozostających w aktach danego rachunku wszelkie informacje analityczne dotyczące wytypowanego klienta i jego rachunku bankowego, np. dotyczące poziomu obrotów, fluktuacji salda, wielkości transakcji, kierunków przepływów środków finansowych, tytułów płatności itp.

informacje związane z obserwacją zachowań nieformalnych klienta, np. spostrzeżenia pracowników obsługi bezpośredniej i kasjerów fotokopie dokumentów księgowych potwierdzających operacje przeprowadzane przez/na rzecz danego klienta.

About The Author

admin

Leave a Reply