Możliwość uchylenia tajemnicy bankowej

H możliwość uchylenia tajemnicy bankowej w związku z podejrzeniami dotyczącymi wykorzystywania czynności bankowych do celów prania pieniędzy możliwość ujawnienia okoliczności wskazujących na wykorzystywanie czynności bankowych do celów prania pieniędzy przez odbiorcę informacji objętej tajemnicą bankową, udostępnionej do prawidłowego wykonywania zadań przez tego odbiorcę.

Zasadniczą płaszczyzną pozostaje w nowym Prawie bankowym możliwość uchylenia tajemnicy na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się przeciwko posiadaczowi rachunku, osobie fizycznej, postępowaniem karnym (np.

o pranie pieniędzy) oraz w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnoskarbowym o przestępstwo wynikłe z działań osoby prawnej lub jednostki nie mającej osobowości prawnej w zakresie rachunków bankowych i czynności bankowych, realizowanych przez tę osobę prawną bądź jednostkę .

About The Author

admin

Leave a Reply