1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy

Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy związanego z wykorzystaniem przelewów na konta zagraniczne Sposób ten polega na tym, że w oddziałach niektórych banków otwierane są przez osoby fizyczne rachunki walutowe, z których dokonywane są liczne przelewy na konta zagraniczne, często na kwoty wciąż tej samej wysokości. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że dla uniknięcia rejestracji wpłaty i przelewy są celowo rozdrabniane. Klienci banków uzasadniają celowość swoich transakcji udziałem w bliżej nieokreślonym „systemie komputerowym”. Osobom otwierającym rachunki

Czynności w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W związku z realizacją postanowień programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku PKD SA dokonałem w okresie 1.0931.09.1998, następujących czynności:

przeglądu rejestru operacji bankowych w celu ustalenia wielkości, charakteru i częstotliwości transakcji dokonywanych przez tych samych klientów porównania informacji dotyczących wpłat realizowanych przez tych samych klientów z dyspozycjami dotyczącymi wysokości i przeznaczenia wypłat

Transakcje w walutach obcych

E3 operacji wpłat gotówkowych przekraczających 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych dokonywanych przez tych klientów z wyjątkiem: własnych wpłat gotówkowych jednostek budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

wpłat gotówkowych dokonywanych przez Departament EmisyjnoSkarb cowy na konto Komisji Likwidacyjnej Depozytów Rzeczowych Skarbu Państwa, pochodzących z likwidacji depozytów, które na podstawie prawomocnych orzeczeń uległy przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa

Najczęściej do rozpoznania transakcji niejasnych wyznaczane są osoby

o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu: osoby powołane przez dyrektora oddziału, główni księgowi, koordynatorzy programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, wybrani spośród osób godnych zaufania i cieszący się dobrą opinią, kierownicy komórek (działów, zespołów) kasowoskarbcowych, kierownicy komórek (departamentów, wydziałów) kontroli wewnętrznej (rewizji), kierownicy komórek (wydziałów, zespołów) rozliczeń (operacyjnorachunkowych), kierownicy komórek (działów, zespołów) ekonomicznych, osoby zajmujące stanowiska (wyodrębnione) w komórkach (departamentach, wydziałach) ds. bezpieczeństwa banku.

Gromadzenie informacji

b) gromadzenie: fotokopii niezbędnych dokumentów pozostających w aktach rachunku wszelkich informacji analitycznych dotyczących Jana Króla i jego rachunku bankowego, np. dotyczących poziomu obrotów, fluktuacji salda, wielkości transakcji, kierunków przepływów środków finansowych, tytułów płatności itp.

informacji związanych z obserwacją zachowań nieformalnych Jana Króla, np. spostrzeżenia pracowników obsługi bezpośredniej i kasjerów fotokopii dokumentów księgowych potwierdzających operacje przeprowadzane przez/na rzecz Jana Króla.

Pranie pieniędzy a tajemnica bankowa

W grudniu 1996 roku Prokuratura Rejonowa w W. wszczęła postępowanie karne przeciwko właścicielowi przedsiębiorstwa handlowego „Stormax” Mirosławowi L., a także trzem obywatelom wietnamskim. Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy do prokuratury przesłał Bank WTB SA w W. Mechanizm przestępczy związany był z wykorzystywaniem kontraktów handlowych, jakie przedsiębiorstwo handlowe „Stormax” zawarło z firmami handlowymi mającymi siedzibę w Wietnamie. Przedmiotem transakcji był sprzęt elektroniczny. Importerem w tym przypadku były firmy wietnamskie, które otwierały akredytywy w bankach na korzyść polskiego eksportera przedstawiającego odpowiednie faktury. W większości przypadków do strony wietnamskiej trafiały jednak puste kontenery. Tym sposobem zalegalizowano ponad 140 mld starych złotych pochodzących w większości z przemytu narkotyków.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP

Zadania banku centralnego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpatrywać należy w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy Narodowego Banku Polskiego jako banku prowadzącego właściwą mu działalność operacyjną, polegającą m.in. na przyjmowaniu lokat, przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych i organizowaniu obrotu walutami obcymi1. Czynności te realizowane są poprzez jednostki organizacyjne NBP i mogą być wykorzystywane do celów prania pieniędzy. Stąd znaczenie działań NBP w zakresie eliminowania tych zagrożeń.

Zasady współpracy banków z organami ścigania

Regulacja określając zasady współpracy banków z organami ścigania zobowiązuje dyrektorów i pracowników banków do: informowania o wszystkich faktach, które mogą wskazywać na wykonywanie procederu,

a dostarczania tym organom na ich żądanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z procedurami określonymi przez prawo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej.

Transakcje między tymi samymi klientami

-18. Dokonywanie transakcji gotówkowych przez klientów, którzy wydają się być razem, a korzystają jednocześnie z różnych kas dla przeprowadzenia dużych transakcji gotówkowych lub wymiany dużych sum na obcą walutę.

-19. Częste korzystanie z sejfu bankowego składanie do depozytu w sejfie zapieczętowanych przedmiotów i odbieranie ich w niedługim czasie po złożeniu.

Rozwiązania określające odpowiedzialność

H rozwiązania określające odpowiedzialność (dyscyplinarną, karną) pracowników bankowych w związku z udostępnianiem bądź zaniechaniem udostępniania informacji organom ścigania.

Pranie pieniędzy stanowi jedno z przestępstw, którego zaistnienie bądź też podejrzenie zaistnienia powoduje uaktywnienie się stosunków między organami ścigania i bankami. Aktywność ta w każdym przypadku poprzedzona jest tworzeniem odpowiednich warunków (np. rejestrowanie danych dotyczących transakcji

Wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy

W przypadku wątpliwości, że środki mogą pochodzić z przestępstwa osoba odpowiedzialna jest zobowiązana po uzyskaniu opinii radcy prawnego, przedstawić dyrektorowi oddziału banku w formie notatki wnioski wynikające z analizy w celu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania

b. Po zakończeniu kwartału należy dokonać przeglądu rejestrów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, zwracając uwagę na transakcje wykonywane na zlecenie tych samych klientów

Analizy podstawowych wskaźników finansowych

analizy podstawowych wskaźników finansowych dotyczących działalności bankowej baz danych o pracownikach bankowych baz danych dotyczących klientów bankowych oraz innych osób korzystających z usług bankowych, które wykorzystywały lub próbowały wykorzystywać czynności bankowe do celów przestępczych.

Podstawowym źródłem informacji do rozpoznania zagrożeń praniem pieniędzy w banku są rejestry transakcji gotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. W związku z tym odpowiedni pracownicy bankowi zobligowani są do podejmowania starań w celu kompletnego, chronologicznego i czasowo określonego prowadzenia starannej dokumentacji. W zależności od wielkości oddziału banku

Agencja

El Agencja jest centrum doradczoanalitycznym zatrudniającym niewielu urzędników. Tajemnica finansowa obowiązująca instytucje w kontaktach z klientem nie może być przeszkodą we współpracy tychże z agencją, w szczególności w zakresie przekazywania informacji potrzebna jest w tym względzie pełna ochrona przesyłanych danych.

H Częste kontakty z agencją wymagają wyodrębnienia dwóch kategorii pracowników w instytucjach finansowych: osób odpowiedzialnych za dokonanie zawiadomienia i osób odpowiedzialnych za współpracę w związku z podejrzeniami co do konkretnej transakcji.

Pranie brudnych pieniędzy a kraje narkotykowe

kraje, w których produkowane są największe ilości narkotyków: kraje „złotego trójkąta” (Birma, Laos i Tajlandia), kraje „złotego półksiężyca” (Afganistan, Pakistan, Iran), Nigeria i Kolumbia

kraje uznawane za tzw. raje podatkowe, np. Panama, Kajmany, Wyspy Bahama, Antyle Holenderskie, Wyspy Dziewicze, Lichtenstein, Monako, tzw. Wyspy Kanałowe: Jersey i Guernsey, Wyspa Man

Zastosowanie specjalnych środków śledczych

Po drugie wskazuje się, że strony konwencji powinny przyjąć takie rozwiązania ustawodawcze, które umożliwią zastosowanie specjalnych środków śledczych ułatwiających identyfikację i wykrywanie dochodów oraz zebranie dowodów na ich istnienie, a jednym z tych środków powinno być zarządzenie monitorowania rachunków.

Po trzecie postanawia się, że żadna ze stron konwencji nie będzie powoływać się na tajemnicę bankową jako podstawę odmowy jakiejkolwiek współpracy dotyczącej zwalczania prania pieniędzy jeżeli jej prawo wewnętrzne tego wymaga, strona może żądać, aby wniosek o współpracę, który łączyłby się z uchylaniem tajemnicy, był zatwierdzony albo przez sąd, albo prokuraturę w zakresie, w jakim określa to prawo karne.