1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych

Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych wskazują wyraźnie na coraz większe starania kierownictwa banków w zakresie doskonalenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Stanowi to pozytywną przesłankę dla zwiększania efektywnego zaangażowania banków w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz kształtowania warunków współpracy z organami ścigania.

Gromadzenie informacji o transakcjach

S gromadzenie informacji o transakcjach potencjalnie wykorzystywanych do prania pieniędzy oraz stworzenie warunków do stałego dopływu tychże informacji El przetwarzanie zgromadzonych informacji za pomocą różnych technik

i metod oraz typowanie transakcji niejasnych i nietypowych (nadzwyczajnych) na podstawie różnorodnych kryteriów H monitorowanie transakcji niejasnych i nietypowych

Notatka

kasjera przyjmującego wpłaty w dniu 11 września 1998 r. nt. okoliczności transakcji W dniu 11 września 1998 r. Władysław Kowal, klient banku PKD SA pracownik baru szybkiej obsługi znajdującego się w pobliżu oddziału II Banku dokonał wpłaty w kwocie 18 tys. z! na rachunek właściciela baru Michała Flisa (nr 53474) oraz pomagał w wypełnieniu dowodu wpłaty Romanowi Łosiowi na kwotę 25 tys. zł również na rachunek Michała Flisa.

Poza tym dyrektywa postanawia, że:

instytucje kredytowe i finansowe oraz ich dyrektorzy i pracownicy nie mogą ujawniać zainteresowanym klientom ani też żadnej osobie trzeciej, że przekazano informacje organom ścigania lub że prowadzone jest dochodzenie w sprawie prania pieniędzy

El ujawnienie w dobrej wierze informacji władzom odpowiedzialnym za walkę z praniem pieniędzy przez pracownika lub dyrektora instytucji kredytowej lub finansowej nie będzie oznaczało naruszenia żadnego z ograniczeń dotyczących ujawniania informacji, a wynikających z umowy, przepisów ustawowych i administracyjnych bądź innych regulacji

Rozpoznawanie transakcji podejrzanych

Latem 1994 roku w wielu przedsiębiorstwach na terenie całej Polski pojawili się tajemniczy wysłannicy bliżej nieokreślonej fundacji zagranicznej, legitymujący się paszportami panamskimi (najłatwiejszymi do podrobienia). Zainteresowani byli wykupieniem możliwie dużej liczby polskich firm znajdujących się na progu bankructwa. Z ich punktu widzenia, sytuacja była tym lepsza, im bardziej podmiot gospodarczy był zadłużony. Przedsiębiorstwa typowali na podstawie następujących kryteriów:

Dostęp do informacji bankowych

Tajemnica bankowa nie ma charakteru bezwzględnego. Prawo bankowe zakreśla jej, wskazane wcześniej, granice przedmiotowe i podmiotowe. Granice podmiotowe tajemnicy bankowej zakreśla z jednej strony wola jej beneficjenta, który może zezwolić bankowi na udzielenie informacji, np. o obrotach na swoim rachunku wskazanym przez siebie osobom, oraz z drugiej strony sama ustawa Prawo bankowe.

Przetwarzanie informacji

Przetwarzanie informacji powinno odbywać się w sposób systematyczny. W zakresie dotyczącym rejestrów operacji gotówkowych można korzystniejsze są terminy krótkie, np. po zakończeniu dnia operacyjnego natomiast w wypadku szerszego zakresu informacji (np. dowody księgowe, inne rodzaje ewidencji, kartoteki klientów) terminy dłuższe, np. po zakończeniu tygodnia lub miesiąca (przetwarzanie całościowe). Rytmiczność przetwarzania zależna jest od obciążenia zadaniami pracownika odpowiedzialnego za rozpoznanie, a także od ilości napływających informacji bądź pojawiania się zagrożeń zjawiskami niepożądanymi w praktyce bankowej.

Co ma zawierać zawiadomienie do banku?

Obecnie art. 106 ust. 2 Prawa bankowego jednoznacznie nie określa, jakie informacje zawierać ma zawiadomienie o praniu pieniędzy. Dopiero art. 106 ust. 3 pkt 1 rozstrzyga, że po otrzymaniu zawiadomienia od banku prokuratura może żądać informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych klienta, którego dotyczyło zawiadomienie, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z 6 czerwca 1997 Kodeksu postępowania karnego. Tym samym ustawodawca przyjął formułę, według której bank ujawnia z własnej inicjatywy informacje dotyczące faktów wskazujących na pranie pieniędzy, nie obejmujących jednak danych dotyczących obrotów i stanów rachunków bankowych. Dopiero na ich podstawie właściwy organ powołany ustawowo do zwalczania procederu, występuje do banku z żądaniem udzielenia informacji przydatnych do prowadzenia działań procesowych. Formuła ta jest bardziej liberalna niż interpretacja art. 100 ust. 5 pkt

Dyrektywa z 29 czerwca 1995

Dyrektywa z 29 czerwca 1995 w sprawie umocnienia nadzoru ostrożnościo wego, nowelizująca dyrektywy w sprawie instytucji kredytowych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, firm inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania

Dyrektywa ta nowelizując Pierwszą Dyrektywę Bankową wprowadza takie postanowienia, które mogą mieć znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dotyczą one w szczególnos’ci:

Potrzeba systemów komputerowych

W zależności od potrzeb i szukanych informacji, system komputerowy pozwala na zastosowanie zarówno jednego lub kilku, jak i wszystkich wymienionych kryteriów.

Przetwarzanie danych wymaga łączenia podejścia stricte rachunkowobankowe go oraz analitycznego. Związane powinno być także ze znajomością organizacji procederu prania pieniędzy i wykorzystywanych do tego celu czynności bankowych. Odpowiedzialny za rozpoznanie pracownik bankowy, wykorzystując zgromadzone informacje i stosując odpowiednie metody, dąży do ustalenia, które spośród transakcji mają charakter nietypowy lub niejasny. W toku jego działań wypracowywane są hipotezy świadczące o nadużywaniu działalności bankowej do prania pieniędzy. Konsekwencją ich przyjęcia lub odrzucenia jest konstruowanie wniosków co do dalszych przedsięwzięć w ramach rozpoznania. Wszystkie informacje dotyczące wyników przetwarzania opracowywane są przez jedną z osób wcześniej wskazanych, np. koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w notatce zbiorczej.

Jak wygląda złożenie zawiadomienia do prokuratury

-4. Zawiadomienie do prokuratury nie może być dokonane w formie naruszającej tajemnicę bankową. W razie powzięcia podejrzenia, że zlecana do realizacji operacja może wskazywać na pranie pieniędzy, nie należy bezpośrednio ujawniać wiadomości objętej tajemnicą bankową wyrażoną w art. 104 Prawa bankowego (szczegółowych danych klienta, numeru rachunku czy też obrotu i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o:

Uregulowania w prawie polskim

W art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe przyjęto rozwiązanie najbliższe standardom zachodnioeuropejskim określenie zakresu tajemnicy bankowej jako wszystkich informacji dotyczących klienta banku oraz czynności bankowych realizowanych w związku z obsługą klienta. Zgodnie z tym przepisem banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości:

Regulacje dyrektywy bankowej

-7. W regulacjach (począwszy od Drugiej Dyrektywy Bankowej) stale rozszerza się katalog podmiotów, którym przekazywane mogą być, w określonych warunkach ustawowych, informacje objęte tajemnicą (podmioty systemu finansowego) powodować może to m.in. ułatwienia w rozpoznawaniu operacji, których charakterystyka wyczerpuje znamiona prania pieniędzy.

-8. Wszystkie regulacje wskazują na konieczność wymiany informacji objętych tajemnicą bankową między poszczególnymi organami nadzoru (organami ścigania) ma to decydujące znaczenie np. dła przeciwdziałania praniu pieniędzy w skali międzynarodowej.

Kolejne wazne regulacje

-4. Regulacje (w szczególności dyrektywa z 10 czerwca 1991 r.) pozostawia prawu wewnętrznemu państw członkowskich do wyboru przesłanki i tryb przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy albo drogą informowania organów ścigania z własnej inicjatywy, albo poprzez udostępnianie informacji na ich żądanie.