PAIF

Po piąte, PAIF jako instytucjonalne centrum systemu zwalczania prania pieniędzy posiadać będzie uprawnienia do dokonywania kontroli przestrzegania przez instytucje finansowe (notariuszy i kantory wymiany walut) zasad przeciwdziałania procederowi. Obszar inspekcji przeprowadzanych przez pracowników agencji uznać należy zatem za monotematyczny, obejmujący w szczególności przebieg identyfikacji, rejestrowania oraz zawiadamiania. Tym samym dochodzić będzie do wysokiej specjalizacji poszczególnych etapów kontroli, a ich skuteczność uznać można będzie, nawet w pierwszym okresie funkcjonowania nowej Agencji, za znacznie wyższą niż realizowanych obecnie przez organy nadzoru finansowego.

Po szóste, utworzenie PAIF ułatwi pozyskiwanie informacji z zagranicy, a jednocześnie spowoduje instytucjonalne dostosowanie polskiego systemu zwalczania prania pieniędzy do standardów zachodnioeuropejskich w tym zakresie, co ma szczególnie duże znaczenie w warunkach umiędzynarodowienia się procederu.

Złożoność mechanizmów prania pieniędzy, wykorzystywanie instytucji o zasięgu międzynarodowym, a także duża płynność transakcji finansowych sprawiają, że wymiana informacji między poszczególnymi państwami jest konieczna. Wyspecjalizowane agendy ds. zwalczania prania pieniędzy powoływane są w wielu państwach m.in. we Francji TRACFIN, w Wielkiej Brytanii NCIS, w Belgii CTIFCFI, w Holandii MOT, w Stanach Zjednoczonych FINCEN. Różne jest ich umiejscowienie instytucjonalne oraz struktura organizacyjna (por. aneks I). Jednak ich doświadczenia z ostatnich lat pozwalają określić uniwersalne zasady funkcjonowania możliwe do wykorzystania w trakcie tworzenia PAIF.

About The Author

admin

Leave a Reply