Postępowanie przed sądem

postępowaniem przed sądem. Drugą płaszczyzną są uprawnienia nadzoru bankowego do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Związane są one (rozpatrywane mogą być w związku) z:

kontrolą przestrzegania zasad zapobiegania wykorzystywaniu instytucji finansowych do celów prania pieniędzy, szeroko pojętym nadzorem nad działalnością banków (w aspektach określonych ustawowo), którego rezultaty mogą stwarzać podstawę np. do zaleceń dotyczących modyfikacji zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale także do dokonywania stosownych zawiadomień o podejrzeniach dotyczących przestępczych transakcji (łącznie z tymi, w których udział biorą pracownicy bankowi),

kontrolą pochodzenia kapitału własnego w procedurze licencjonowania i zmian w strukturze kapitału własnego, współpracą z organami nadzoru bankowego innych państw (te uprawnienia nie są realizowane z uwagi na niepełne dostosowanie prawa polskiego do standardów europejskich).

Trzecią płaszczyzną są obowiązki banków w zakresie udostępniania informacji objętych tajemnicą nadzorowi bankowemu oraz na zewnątrz sektora finansowego. Płaszczyzna ta ma wymiar szczególny. Obejmować może ona bowiem uregulowania określające zasady obligatoryjnego przekazywania informacji organom ścigania, które różni się zasadniczo od formuły udostępniania takich informacji (bank jest ustawowo określonym inicjatorem współpracy np. z prokuraturą). Obejmować może również rozwiązania określające uprawnienia np. prokuratury, będące następstwem podjęcia przez bank działań ukierunkowanych na zebranie materiału dowodowego wystarczającego do wszczęcia postępowania karnego w sprawach o pranie pieniędzy.

Rozwiązania prawne, rozpatrywane we wszystkich wskazanych powyżej płaszczyznach, mają bezpośrednio wpływać na skuteczność przeciwdziałania procederowi. W związku ze zmianami prawa bankowego w 1998 roku warto przedstawić najważniejsze zmiany w tej kwesti oraz dokonać ich porównania do regulacji wspólnotowych.

About The Author

admin

Leave a Reply