Projekt ustawy

W stosunku do dotychczasowych rozwiązań ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazać można na kilka istotnych zmian, jakie zawiera projekt ustawy.

Przede wszystkim rozszerza on katalog podmiotów zobowiązanych do podejmowania działań związanych z zapobieganiem procederowi. Proponuje się, by do przeciwdziałania legalizacji przestępczych dochodów zobligowane były obok banków i biur maklerskich także: giełdy, spółki ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne (powiernicze), biura notarialne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości. Kształt katalogu podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy uznać można za optymalny. Propozycje jego rozszerzenia są nietrafne. Doświadczenia zachodnioeuropejskie

i amerykańskie dowodzą, że wielość źródeł powodować może trudności w zakresie przetwarzania informacji o transakcjach finansowych. Przyjąć należy w tej materii strategię uzupełniania katalogu o podmioty, dla których wskaźniki zagrożenia wykorzystywaniem do celów prania pieniędzy będą wzrastały i pojawiać się będą w ich funkcjonowaniu coraz to nowe symptomy działań przestępczych. Czynić to można poprzez kolejne nowelizacje proponowanej ustawy.

About The Author

admin

Leave a Reply