Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP

Zadania banku centralnego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpatrywać należy w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy Narodowego Banku Polskiego jako banku prowadzącego właściwą mu działalność operacyjną, polegającą m.in. na przyjmowaniu lokat, przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych i organizowaniu obrotu walutami obcymi1. Czynności te realizowane są poprzez jednostki organizacyjne NBP i mogą być wykorzystywane do celów prania pieniędzy. Stąd znaczenie działań NBP w zakresie eliminowania tych zagrożeń.

Druga płaszczyzna dotyczy NBP jako banku centralnego nadzorującego banki operacyjne powołanego do tworzenia regulacji ostrożnościowych, które mają na celu wskazanie granic dopuszczalnego ryzyka, a więc bezpiecznych działań finansowych (funkcja prewencyjna). Jest to płaszczyzna, na której NBP występuje jako podmiot ustanawiający normy wiążące banki na podstawie Prawa bankowego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza tym obejmuje ona działania NBP jako banku centralnego nadzorującego przestrzeganie obowiązków prawnych dotyczących zapobiegania procederowi (funkcja kontrolna).

Funkcje NBP związane z praktyką bankową (wykonywaniem czynności bankowych) są stosunkowo często pomijane w różnego rodzaju opracowaniach. Znacznie częściej wskazuje się na zadania banku centralnego związane np. z emisją znaków pieniężnych i kształtowaniem polityki pieniężnej, stanowiących jego zadania publiczne. Tymczasem czynności związane np. z przyjmowaniem lokat stanowią istotną część działalności NBP i są wyrazem jego funkcji jako banku banków. W zakresie problematyki prania pieniędzy ochrona tej właśnie działalności NBP powinna być również przedmiotem analiz.

Zasady udziału jednostek organizacyjnych NBP w zwalczaniu procederu prania pieniędzy określone zostały w zarządzeniu Nr C/2/I/94 Prezesa NBP z 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności jednostek organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego do dokonywania czynności mających na celu ukrycie pochodzenia środków pieniężnych z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem. Przepisy te stanowią poniekąd uzupełnienie o charakterze podmiotowym zarządzenia nr 16/92 prezesa NBP. Zawierają bowiem rozwiązania dotyczące przeciwdziałania praniu pienię

‚ Art. 3 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. dzy wprowadzające podobne obowiązki finansowoprawne dla innej kategorii podmiotów. Zarządzenie ma charakter wewnętrzny obejmuje przepisy regulujące działalność i organizację NBP.

About The Author

admin

Leave a Reply