Przetwarzanie informacji

Przetwarzanie informacji powinno odbywać się w sposób systematyczny. W zakresie dotyczącym rejestrów operacji gotówkowych można korzystniejsze są terminy krótkie, np. po zakończeniu dnia operacyjnego natomiast w wypadku szerszego zakresu informacji (np. dowody księgowe, inne rodzaje ewidencji, kartoteki klientów) terminy dłuższe, np. po zakończeniu tygodnia lub miesiąca (przetwarzanie całościowe). Rytmiczność przetwarzania zależna jest od obciążenia zadaniami pracownika odpowiedzialnego za rozpoznanie, a także od ilości napływających informacji bądź pojawiania się zagrożeń zjawiskami niepożądanymi w praktyce bankowej.

Przetwarzanie informacji ma na celu wytypowanie wśród wszystkich transakcji realizowanych w banku tych, które mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy. W pierwszej kolejności chodzi więc o wskazanie transakcji nietypowych (nadzwyczajnych), tzn. takich, które nie są podobne do innych realizowanych przez danego klienta albo określoną kategorię klientów (np. przedsiębiorstw handlu sprzętem elektronicznym), oraz transakcji niejasnych, tzn. takich, których charakterystyki finansowe są niepełne albo cel ich realizacji jest niedookreślony. Wielokrotnie tego typu transakcje określa się jako podejrzane. Stosowanie tego terminu jest nieuprawnione. Należy go bowiem używać dla charakteryzowania transakcji, co do których poweźmie się uzasadnione podejrzenie wykorzystywania ich do celów przestępstwa prania pieniędzy. Transakcję jako podejrzaną określać się będzie najczęściej w wyniku monitorowania wcześniej wytypowanych operacji nietypowych (nadzwyczajnych) i niejasnych.

Do przetwarzania informacji stosuje się szereg metod. Najczęstszą jest porównanie polegające na zestawieniu elementów charakteryzujących określoną transakcję z przyjętą bazą porównawczą operacją standardową dla danego klienta lub kategorii klientów, np. podmiotów produkujących wyroby kosmetyczne, osób fizycznych w określonym wieku wykonujących daną profesję itp. Celem tej metody jest ustalenie podobieństw i różnic określonych transakcji finansowych, a także rozwoju tychże w czasie. Porównanie przeprowadzić można za pomocą bilansowania, analogii lub konfrontacji.

About The Author

admin

Leave a Reply