Transakcje w walutach obcych

E3 operacji wpłat gotówkowych przekraczających 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych dokonywanych przez tych klientów z wyjątkiem: własnych wpłat gotówkowych jednostek budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

wpłat gotówkowych dokonywanych przez Departament EmisyjnoSkarb cowy na konto Komisji Likwidacyjnej Depozytów Rzeczowych Skarbu Państwa, pochodzących z likwidacji depozytów, które na podstawie prawomocnych orzeczeń uległy przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa

El operacji zamiany małych nominałów środków pieniężnych na duże, o wartości przekraczającej 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Rejestrację wpłat gotówkowych prowadzi się na kartach identyfikacyjnych klientów, zgodnie z wzorem zamieszczonym w instrukcji, natomiast rejestrację nominałów na bankowych dowodach wpłaty, obowiązujących przy zamianie nominałów, od których sumy pobierana jest prowizja, zgodnie z zarządzeniem nr 5/92 Prezesa NBP z 20 maja 1992 r. w sprawie maksymalnej wysokości prowizji pobieranej przez Narodowy Bank Polski. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami dokonywanej transakcji rejestracji podlegają również operacje, których wartość nie przekracza 20 tys. zł. Dotyczy to przede wszystkim celowego dzielenia (tzw. restrukturyzacji) dużych kwot na mniejsze w celu uniknięcia procedury rejestracji.

Tożsamość osób dokonujących operacji gotówkowych jest sprawdzana na podstawie ważnych dowodów tożsamości. W razie odmowy klienta okazania dowodu tożsamości dana operacja nie powinna być przez jednostkę organizacyjną zrealizowana. Sporządzane przez pracowników bankowych karty identyfikacyjne klientów oraz kopie dowodów obowiązujących przy zamianie nominałów, po ich podpisaniu i opatrzeniu stemplem dziennym, są następnie przekazywane wyznaczonej przez dyrektora komórce lub osobie odpowiedzialnej za ich ewidencjonowanie, gromadzenie i analizowanie. Ewidencjonowania dokonuje się w prowadzonej w tym celu księdze ewidencyjnej w sposób umożliwiający kontrolę.

About The Author

admin

Leave a Reply