W przypadku rozliczeń międzyoddzialowych obowiązuje zasada, że:

a) przy operacjach gotówkowych ewidencjonowanie następuje w oddziałach, w których dokonywana jest wplata gotówki, b) przy operacjach bezgotówkowych rejestracja następuje w oddziale, który księguje operację na uznanie rachunku klienta.

-6. Typowe operacje klientów stałych, których wiarygodność została sprawdzona można ewidencjonować w sposób skrócony, obejmując jednorazową identyfikacją tożsamość osoby wpłacającej, a następnie używając stałego sposobu (kodu) oznaczenia go w rejestrze. Oznaczenia te jednakże powinny umożliwić w sposób szybki i jednoznaczny pełne ustalenie tożsamości klienta.

-7. Wszystkie rejestry należy tak sporządzać, aby następujące po sobie kolejno zapisy stanowiły całość, a usunięcie któregoś z nich stało się widoczne, tzn. należy stosować zasadę, że rejestr musi być przesznurowany, opieczętowany, opisany, oznaczony jako poufny, zaewidencjonowany w specjalnym rejestrze dokumentów poufnych, a kolejne strony i pozycje muszą być ponumerowane. Konieczne jest również zaznaczenie w rejestrze sposobu odszukania dokumentów dotyczących zarejestrowanej operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply