Wybrane zagadnienia w regulacjach międzynarodowych

Problematyka ochrony informacji będących w posiadaniu banków oraz udostępniania ich różnym organom, w tym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy, określona jest w wielu różnych regulacjach.

Pierwsza Dyrektywa Bankowa w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe z 12 grudnia 1977 r.

Dokument ten utożsamia tajemnicę bankową z tajemnicą zawodową , a do jej przestrzegania zobowiązuje pracowników nadzoru bankowego. Nie oznacza to, że dyrektywa proponuje zawężenie tego przestrzegania jedynie do tej grupy pracowników. Ujęcie takie wynika jedynie z podejścia do sposobu regulowania tego zagadnienia, gdyż dyrektywa określa ponadnarodowy wymiar tajemnicy bankowej.

About The Author

admin

Leave a Reply