Zakończenie

W Polsce po 1990 roku pojawiły się zagrożenia przestępczością zorganizowaną adekwatne do występujących w Europie Zachodniej. Niektóre z nich, w tym pranie pieniędzy, powodowały skutki negatywne dla systemu finansowego z uwagi na brak regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnotechnicznych. W związku z tym powstała pilna potrzeba stworzenia norm ostrożnościowych dla banków. Zbiegła się ona w czasie z drugą fazą budowy systemu zwalczania prania pieniędzy w państwach Europy Zachodniej, związaną z recypowaniem Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania pieniędzy. Przy dużym zaangażowaniu polskiego ustawodawcy i banku centralnego powstały w 1992 r. regulacje na gruncie prawa finansowego, które określić można jako pierwsze elementy prawnego systemu zwalczania procederu w Polsce. Spełniać miały one funkcje pomocnicze w stosunku do przepisów karnych. Niestety nie dokonano jednocześnie penalizacji procederu (efekt pierwszej fazy budowy systemu zwalczania prania pieniędzy w Europie Zachodniej). Stąd, do momentu stosownych uzupełnień na gruncie prawa karnego niemożliwe było stworzenie systemu adekwatnego do przyjętych w Europie Zachodniej. Lukę tę ustawodawca wypełnił dopiero w końcu 1994 roku.

Reasumując, tworzenie prawnego systemu zwalczania prania pieniędzy odbywać się powinno w porządku od rozwiązań karnoprawnych do finansowo prawnych. Oznacza to, że następstwem określenia prania pieniędzy jako przestępstwa musi być jego zwalczanie oraz zapobieganie, możliwe także dzięki odpowiednim regulacjom finansowoprawnym. Odwrócenie kolejności prac związanych z tworzeniem systemu, które wystąpiło w Polsce, oceniać można dwojako.

Po pierwsze, pozytywnie ocenić należy fakt przyjęcia w 1992 r. pierwszej regulacji prawnej zawierającej rozwiązania skierowane przeciwko praniu pieniędzy. Wprowadzono przepisy na gruncie prawa finansowego, które przy braku penalizacji ułatwiać już miały zapobieganie zjawiskom patologicznym i ich skutkom, ale w jednej tylko kategorii podmiotów w bankach.

About The Author

admin

Leave a Reply