Zastosowanie specjalnych środków śledczych

Po drugie wskazuje się, że strony konwencji powinny przyjąć takie rozwiązania ustawodawcze, które umożliwią zastosowanie specjalnych środków śledczych ułatwiających identyfikację i wykrywanie dochodów oraz zebranie dowodów na ich istnienie, a jednym z tych środków powinno być zarządzenie monitorowania rachunków.

Po trzecie postanawia się, że żadna ze stron konwencji nie będzie powoływać się na tajemnicę bankową jako podstawę odmowy jakiejkolwiek współpracy dotyczącej zwalczania prania pieniędzy jeżeli jej prawo wewnętrzne tego wymaga, strona może żądać, aby wniosek o współpracę, który łączyłby się z uchylaniem tajemnicy, był zatwierdzony albo przez sąd, albo prokuraturę w zakresie, w jakim określa to prawo karne.

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 roku w sprawie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy

About The Author

admin

Leave a Reply